Indicative Fuel Prices:

Lahore

Karachi

Peshawer

Hi-Super

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Diesel

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Hi-Octane

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Rs**.**/Ltr

Ex-Kemari

Ex PRL/NRL

Ex-Byco

Ex-Parco

HSFO

xxx

xxx

xxx

xxx

Lahore

Rawlpindi

Peshawer

Shekopura

Multan

HSFO

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx